Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  16:13, Thứ Hai, 21-8-2023

 

UBND tỉnh Quảng Trị vừa triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh.

 

 

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông này để Nhân dân biết, thực hiện. Đòng thời hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quá trình thực hiện tại đơn vị, địa phương, nhất là tại UBND cấp xã phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân đúng quy trình và đúng thời gian quy định, giúp người dân tiết kiệm được chi phí về thời gian đi lại.

Công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải nắm vững các hướng dẫn, quy trình, quy định của pháp luật về 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng; thực hiện đúng quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong công tác tiếp dân.

* Xem Kế hoạch triển khai tại đây!

Nguồn:  Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh

CÁC TIN KHÁC
Kết quả thẩm định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023 (16/08/2023)
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở (26/07/2023)
Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần năm 2023, thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (17/07/2023)
Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (03/07/2023)
Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (03/07/2023)
24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng (30/06/2023)
Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 (14/06/2023)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì? Biện pháp nào bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở? (02/06/2023)
Hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. (01/06/2023)
Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06 (24/05/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH