Xem chi tiết giới thiệu - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

 

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

Điện thoại:

Ông: Nguyễn Trung Hoành

Đảng ủy

Bí thư Đảng uỷ

0915.820.476

 

Ông: Lê Thanh Hải

Đảng ủy

Phó Bí thư TT Đảng ủy

0847.777.142

 

Ông: Nguyễn Thanh Hải

Đảng ủy

Phó Bí thư

0918.313.135

 

Ông: Bùi Quốc Thắng

Đảng uỷ

Trưởng Công an xã

0899.872.709

Ông: Trần Chí Cường

Đảng uỷ

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0946.579.559

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điện thoại:

Ông: Nguyễn Trung Hoành

HĐND

Chủ tịch HĐND

0915.820.476

 

Ông: Lê Văn Dương

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND xã

0945.709.559

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Điện thoại:

Ông: Nguyễn Thanh Hải

UBND

Chủ tịch

0918.313.135

 

Ông: Lê Phước Phong

UBND

Phó Chủ tịch

0947.701.559

 

Ông: Nguyễn Trung Kiên

UBND

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

0914.859.471

 

Ông; Bùi Quốc Thắng

UBND

UVUB – Trưởng Công an

0899.872.709

 

Bà: Trần Thị Luyến

UBND

Văn phòng TK

0913.372.797

 

Bà: Nguyễn Thị Hồng Yến

UBND

Văn phòng TK – Văn thư

0919.121.135

 
 

UBND

Văn phòng TK - Văn phòng Đảng ủy

   
 

UBND

Tư pháp

   

Ông: Lê Thanh Hùng

UBND

Tư pháp - Hộ tịch

0912.746.000

 

Ông: Nguyễn  Ngọc Dương

UBND

Địa chính - Xây dựng

0912.974.917

 

Bà: Lê Thị Thương

UBND

Văn hóa – xã hội

0911.392.688

 

Bà: Nguyễn Thị Nghĩa

UBND

Địa chính – Xây dựng

0913.489.060

 
 

UBND

Văn hóa - Thông tin

   

Ông: Lê Thị Hiền Lương

UBND

Kế toán - Ngân sách

0913.574.559

 

Ông: Nguyễn Thanh Minh

UBND

Phó trưởng Công an

   
 

UBND

Phó trưởng Công an

   

Bà: Lê Thị Thanh Xuân

UBND

Thú y

0914.435.595

 
 

UBND

Địa chính - GTTL

   

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại:

 

Ông: Trần Chí Cường

UBMTTQ

Chủ tịch

0946.519.559

 

Ông: Nguyễn Văn Giản

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

   

Bà: Trần Thị Hà

UBMTTQ

UV TTUBMTTQVN xã

0858.643.345

 

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

         

Ông: Lê Phước Thu

Cựu chiến binh

Chủ tịch

   

Ông: Nguyễn Trường Vân

Cựu chiến binh

Phó Chủ tịch

   

Ông: Trần Đức Tài

Nông dân

Chủ tịch

0944.297.577

 

Ông: Trần Văn Hưng

Nông dân

Phó Chủ tịch

0834.512.985

 

Bà: Phan Thị Hiền

Đoàn thanh niên

Bí thư

0944.587.557

 

Bà: Trần Thị Hà

Đoàn thanh niên

Phó Bí thư

0858.643.345

 

Bà: Lê Thị Thanh Xuân

Phụ nữ

Chủ tịch

0914.435.595

 

Bà: Phan Thị Hiền

Phụ nữ

Phó Chủ tịch

0944.587.557

 

Bà: Trần Thị Quyết

Hội người cao tuổi

Chủ tịch

0865.838.357

 

Bà: Nguyễn Thị Hoài Thu

Hội chử thập đỏ

Chủ tịch

   
         

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH