Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

UBND xã Vĩnh Hòa hoàn thành 21/29 nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:27, Thứ Tư, 30-8-2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Vĩnh Hòa tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND xã đã ban hành kịp thời các Kế hoạch thực hiện CCHC, phân công cụ thể cho từng thành viên trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Nhờ vậy, đến nay xã Vĩnh Hòa đã hoàn thành 21/29 nhiệm vụ cải cách hành chính trong  kế hoạch đã đề ra .

 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã Vĩnh Hòa đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực CCHC đảm bảo tính hiệu quả, sát với thực tế, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đem lại nhiều kết quả tích cực. Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được đa dạng hóa hình thức, phù hợp với tình hình của địa phương. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân tiếp cận, biết và dễ dàng thực hiện. Về thủ tục cải cách hành chính, UBND xã đã thực hiện công khai thủ tục hành chính kịp thời, đảm bảo đúng các quy định. Hình thức niêm yết công khai thủ tục hành chính trên bảng tại bộ phận “ Một cửa” của UBND xã, phù hợp với điều kiện. Vị trí niêm yết thích hợp để người dân dễ đọc và dễ tiếp cận  và còn được công khai trên trang ttđt của xã. Chính nhờ vậy, kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể: 100% TTHC được thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 99% hồ sơ TTHC được giải quyết trước thời hạn và đúng hạn;  tỷ lệ số hóa đầy đủ TH hồ sơ khi tiếp nhận đạt 77%;  tỷ lệ số hóa kết qủa hồ sơ đạt 95,7%; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 30,1%. Kết quả thẩm định chỉ số CCHC của xã đạt 68,12 /81,7 điểm, xếp loại tốt.

Bên cạnh những mặt tích cực, một số tiêu chí thành phần trong cải cách hành chính còn chưa đạt yêu cầu như: Tỷ lệ hồ sơ trên DVC trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ DVCTT toàn trình mức độ 4 chưa phát sinh hồ sơ, hồ sơ mức độ 3 còn thấp; trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tỷ lệ thấp…

Thời gian tới, UBND xã Vĩnh Hòa sẽ tiếp tục triển khai quán triệt Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030;  thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; hoàn thành 8/29 nhiệm vụ CCHC còn lại; đề xuất thêm các sáng kiến nhằm nâng cao chỉ số về CCHC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì, cải thiện hệ thống chất lượng TCVN 9001-2015; thực hiện cam kết cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI  năm 2023….

Trần Lê

CÁC TIN KHÁC
Triển khai cung cấp 2 dịch vụ công liên thông (21/08/2023)
Kết quả thẩm định Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2023 (16/08/2023)
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở (26/07/2023)
Công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần năm 2023, thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (17/07/2023)
Quy định mới đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (03/07/2023)
Sử dụng tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến (03/07/2023)
24 hình thức lừa đảo trên không gian mạng (30/06/2023)
Nhiều sáng kiến và giải pháp nâng tỷ lệ giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 (14/06/2023)
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là gì? Biện pháp nào bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở? (02/06/2023)
Hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. (01/06/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH